Kontaktujte nás: Masáže 732 758 750 Pedikúra 739 602 920 | masaze@mateoo.cz pedikura@mateoo.cz
0 Kč

Masáže a Pedikúra Mateoo

Etický kodex maséra

Jako masér se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností.

1. Obecné pojetí profese maséra

 • Fyzioterapeut masér - nižší zdravotnický pracovník - je povinen přistupovat ke své práci s veškerými odbornými schopnostmi, jimiž je vybaven, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, případně za obnovu zdraví a zmírňování bolesti.
 • V žádném případě nesmí klientovi sdělovat negativní zjištění ani vlastní předpoklady, musí mu však doporučit návštěvu lékaře, pokládá-li to za nezbytné a vyžaduje-li to jeho zdravotní stav.
 • V žádném případě nesmí zakazovat užívání léků, které byly klientovi předepsány lékařem, ani doporučovat jiné medikamenty.
 • Nesmí své schopnosti stavět nad znalosti lékařů.
 • Terapie je v závažných případech pouze doplňkovou péčí k odborné léčbě a doporučuje se spolupráce s lékařem klienta.
 • V rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje klientovi informace, které mu pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jeho zdravotní stav a případnou léčbu.
 • Snaží se při poskytování péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva klienta, přičemž této důvěry nesmí jakkoli zneužít.
 • Dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese, je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.
 • Rozvíjí své profesní zaměření a rozšiřuje odbornou kvalifikaci.
 • Dodržuje veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k jeho profesi.
 • Provádí pouze ty služby, pro které je kvalifikován příslušnými kurzy a certifikacemi. Nesmí provádět výkony, na které není proškolen, certifikován, či jinak odborně připraven.

2. Zásady péče o sebe:

 • Práci maséra chápu nejen jako povolání, ale i jako své životní poslání.
 • Plně si uvědomuji morální a etický dopad svých slov, myšlenek a činů na klienta.
 • Dbám aktivně o vyvážený rozvoj tělesné i duševní úrovně své osobnosti.
 • Pečuji o svůj vzhled – upravený zevnějšek a čistotu.
 • Uvědomuji si své profesní i etické hranice ve vztahu ke klientovi a za žádných okolností je nepřekračuji.
 • Nepřeceňuji ani nepodceňuji své schopnosti.

3. Zásady práce s klientem:

 • Umožňuji klientovi předem se informovat o cenách a podmínkách, za kterých poskytuji své služby.
 • Na každé setkání přicházím dostatečně připraven, odpočat a příznivě naladěn.
 • Necítím-li se z jakýchkoli důvodů být schopen masírovat, dostatečně včas se zákazníkovi omluvím a po společné dohodě stanovíme náhradní termín setkání.
 • Před zahájením masérského výkonu zjistím dotazováním zdravotní stav klienta a podle toho posoudím postup a vhodnost prováděné terapie.
 • vždy jednám promyšleně a používám výhradně takové postupy, jejichž dopad na stav klienta je mi znám. Své postupy přizpůsobuji momentálnímu zdravotnímu stavu a duševnímu rozpoložení zákazníka.
 • Po celou dobu setkání věnuji klientovi plnou pozornost a vnímám vše, co by mohlo posloužit ke zlepšení jeho zdravotního stavu a k celkové úlevě. Respektuji jeho přání zvolit si masážní techniku, pokud tato není v rozporu s jeho zdravotním stavem.
 • V průběhu masáže respektuji právo klienta na odpočinek a celkové uvolnění. Udržuji s ním bezprostřední kontakt a veškeré pomůcky si připravuji tak, abych se od něj nemusel příliš vzdalovat.
 • Dbám o vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry. Ctím soukromí klienta, obsah a průběh setkání zůstává pro ostatní tajemstvím
 • hovořím dostatečně nahlas, plynule a klidně, nepřikazuji, pouze nabízím, navrhuji nebo doporučuji. U klienta velmi oceňuji zpětnou vazbu a v průběhu masáže se aktivně dotazuji na jeho požadavky a pocity, jimž se snažím v rámci kodexu prováděnou masážní techniku přizpůsobit.
 • svým jednáním a chováním dbám o vlastní důstojnost, společenskou etiketu a obecnou morálku. V práci s klientem upřednostňuji prvky trpělivosti, vnitřního klidu a nezaujatosti. Ke klientovi se vždy chovám korektně a za všech okolností zachovávám profesionální odstup.
 • pro klienta jsem především masérem a terapeutem, snažím se mu pomáhat a prospívat v rámci svých odborných schopností a profesních možností.
 • Mám na paměti, že klient ke mně přichází hledat pomoc, proto se mi odevzdává do péče a svěřuje mi své problémy a pocity.
 • Pokud mi klient sděluje intimní problémy z osobního života, které nemají přímou souvislost s jeho zdravotním stavem, mohu je vyslechnout, projevit ke klientovi citlivý přístup, avšak v zájmu zachování profesionality nespadá do mých kompetencí se jimi zabývat, řešit je, ani je přenášet do svého soukromého života. Vyvaruji se pronášení osobních úsudků a zaujatých postojů, které by mohly masírovaného jakkoli ovlivnit. Pokud problém vyhodnotím jako závažný nebo vyžadující odbornou pomoc, mohu klienta odkázat na příslušného pracovníka pomáhajících profesí či na kvalifikovanou instituci.
 • Vyhrazuji si právo odmítnout přijetí klienta, který se na masáž dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, chová se agresivně, destruktivně nebo jinak nevhodně, vyžaduje služby odporující mým profesním, morálním či soukromým zásadám.
 • Pokud se nevhodné chování klienta projeví až během masáže, opakuje se nebo stupňuje, vyhrazuji si právo setkání předčasně ukončit a po klientovi požadovat úhradu za již provedené masážní úkony.
 • Po skončení setkání řádně připravím všechny prostředky a pomůcky k dalšímu použití.

separátor1

                                                                                                                    platební způsob                         

                                                                                  

                                                                                         Aplikace nehtových špon - PODOFIX                                               Možnost platby kartou

                                                                                           Ošetření zarostlých a deformovaných nehtů                                               na provozovně